פעילות גולשים- כרטיסים להופעת ג'יי לו

 
 • הגדרות
  חברת אימג'ין מדיה קידס בע"מ (להלן: "החברה") מקיימת מבצע נושא פרסים  ללקוחות yes של חבילת הסטייל, הכוללת את ערוץ האופנה הישראלי (להלן – "הערוץ") בכתובת: https://www.instagram.com/fashionil.tv/ (להלן: "עמוד האינסטגרם") שתנאי ההשתתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן: "המבצע").   
 • פרשנות
  2.1    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה. 2.2.    בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים. 2.3.    החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות. 2.4.    מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף המחשבים, האינטרנט והסלולר.  
 • תקופת המבצע
  3.1.    המבצע יחל בתאריך  03.07.19 בשעה 10:00  וימשך עד ליום ה- 23.07.19 בשעה 10:00 (להלן: "תקופת המבצע").  3.2 החברה לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה למבצע לאחר סיומה של תקופת המבצע, לרבות בגין קישוריות למבצע שתופענה בעמוד האינסטגרם, בעמודי פייסבוק או אינסטגרם אחרים של או בכל אתר אינטרנט אחר לאחר תקופת המבצע.  3.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת המבצע, להקדימו ו/או להאריכו, וזאת מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, בכל עת, באמצעות הודעה שתפרסם בעמוד האינסטגרם, ולא תישמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בעניין זה.  
 • כללי המבצע, תנאי ההשתתפות בו והפרסים
 
  1.  במהלך תקופת המבצע,  עמוד האינסטגרם יזמין את המשתתפים, כהגדרתם בסעיף 4.2 להלן, להשתתף במשחק נושא פרסים במהלכו הם ישאלו שאלה עליה הם יצטרכו לענות תשובה קצרה, לעקוב אחר עמוד האינסטגרם של הערוץ, ולתייג שם של חבר/ה.
  2. לצורך מבצע זה ייחשב כמשתתף כל אדם אשר עמד בכל התנאים המצטברים להלן: (1) לקוח yes (2) מנוי על חבילת הסטייל (ערוצים 34 ו-38) (3) עוקב אחר עמוד האינסטגרם של הערוץ (4) פעל בהתאם להוראות המצויות בעמוד האינסטגרם ובתקנון זה ("משתתף").
  3. על מנת לזכות בפרס,  המשתתף נדרש להשיב לשאלה באופן הכי יצירתי או מקורי.
  4. בתום תקופת המבצע, תבחר החברה, באמצעות צוות שופטים אשר ייבחר על פי שיקול דעתה הבלעדי, את התשובות הכי יצירתיות או מקוריות, וזאת על פי קריטריונים שייקבעו על פי שיקול דעתו של צוות השופטים, והם יוכרזו כזוכים. 
  1. החלטת צוות השופטים לגבי הזוכים תהא סופית, ללא צורך בנימוק ההחלטה. למשתתפים ו/או למי מטעמם לא תהא כל זכות ערעור, טענה דרישה או תביעה על החלטה זו.  
  2. כל משתתף יכול לזכות פעם אחת בלבד.
 
 • הפרסים וכללי הזכייה בהם
  5.1.   הפרס לזוכים: 10 כרטיסים זוגיים למופע של ג'ניפר לופז בתאריך 01.08.19 בפארק הירקון בתל אביב שיוענקו לעשרה זוכים שונים. 5.2 במידה ומסיבה כלשהי תבוטל זכייתו של הזוכה, תהא החברה רשאית להעביר את הפרס לזוכה אחר שנבחר על ידה. החברה רשאית להציע באמצעות חברה מסחרית כלשהי, פרסים חלופיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. על כן, המשתתפים ו/או הזוכים מוותרים על כל טענה כלפי החברה ו/או הערוץ ו/או מי מטעמם בעניין זה.  5.3.    מובהר בזאת, כי האחריות הבלעדית על הקלדת ו/או שליחת הפרטים האישיים, באמצעותם ניתן לאתר את הזוכים כאמור בתקנון זה, חלה על הזוכים עצמם ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה. 5.4.    הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשעבוד, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. על אף האמור, החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסכים לשינוי בזהות מממש הפרס, לפי בקשתו של הזוכה. 5.5.    למען הסר ספק מובהר בזה, כי הזכייה בפרסים כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של הזוכה או בקשר למימוש הפרס, לרבות הוצאות מיוחדות בגין מגבלות של הזוכה וכיו"ב, יחולו על הזוכה עצמו בלבד. 5.6.    החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרסים ו/או להציע פרסים חלופיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי. .5.7.    החברה תהיה רשאית לפרסם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את שמו ופרטיו, לרבות תמונתו, של כל זוכה באמצעי התקשורת כפי שתמצא לנכון, ועצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמתם של המשתתפים ו/או הזוכים לפרסום כאמור. החברה שומרת לעצמה את הזכות להתנות את קבלת הפרס בהסכמה של הזוכה לפרסום פרטיו כזוכה כאמור. 5.8  ההשתתפות במבצע וזכייתו של המשתתף בפרס עשוייה להיות מסוקרת באמצעי תקשורת שונים, לרבות אך לא רק לצורך קידומם של החברה ו/או הערוץ. בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף את הסכמתו לסיקור זכייתו בכל מדיה כפי שהחברה תמצא לנכון.   5.9 מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה בפרס אם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יש בהתנהלות הזוכה משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין.  
 • כללי
  6.1.     תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות במבצע, מהוה הסכמה מלאה לכל האמור בו. 6.2 החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במבצע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או בעמוד האינסטגרם, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטת החברה ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו אף משתתף בכל סעד ו/או זכות, למעט כאמור במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהיה החברה רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המבצע, לשנות את כמות הפרסים ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע ותחייב כל אדם ו/או משתתף במבצע. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתף כלשהו במבצע, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי החברה אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות כל הוצאה, אבדן, הפסד וכיו"ב, שיגרמו לאדם כלשהו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לרבות למשתתף כלשהו במבצע, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש במבצע ו/או עקב הפעולות שתנקוט החברה כאמור.
  1. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר, כי במידה ומסיבה כלשהי (לרבות כשלים טכניים ואחרים אשר אינם בשליטת המשתתף) לא יקלטו פרטי הזוכה ו/או התשובות ו/או בשל תקלה טכנית יוכרז משתתף שעל פי תנאי תקנון זה לא היה אמור להיות מוכרז כזוכה במבצע כזוכה או תימסר לו בשגגה הודעה כי זכה ("הזוכה השגוי"), כי אז להחברה אין ולא תהא כל אחריות ו/או חובה כלפי הזוכה ו/או הזוכה השגוי ו/או כל משתתף במבצע ו/או כל אדם אחר ולא תעמוד למי מהם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.
  2. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות במבצע הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות במבצע, וכי בכל מקרה ההשתתפות במבצע לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם המבצע, ניהולו, תוצאותיו ו/או כל הכרוך בו.
  3. המשתתף במבצע מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, לרבות מערכות התקשורת, המחשוב והרישום, מערכות אלו הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר קליטת הפרטים במערכות הרלוונטיות ו/או שיבוש בתשובות לשאלות ו/או בקליטת מועד ההשתתפות של כל משתתף.
  4. כל משתתף במבצע מצהיר בזאת כלפי החברה באופן בלתי חוזר כי אין לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בכל הקשור במישרין או בעקיפין במבצע. ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או הזוכה והחברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית כלפי המשתתף ו/או הזוכה לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אובדן ו/או הוצאה אשר ייגרם למשתתף ו/או הזוכה ו/או למי מטעמם, בקשר ישיר או עקיף עם המבצע.
  5. הזכייה  בפרס הינה באחריותו הבלעדית של הזוכה והחברה לא תשא בכל אחריות בקשר לפרס, לרבות טיבו, איכותו, ולכל נזק העלול להיגרם לזוכה שיקבל אותו ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי בקשר עם הפרס ו/או מימושו. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה שתגרם לו במישרין ו/או בעקיפין עם הפרס ו/או מימוש הפרס.
  6. כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות הקניין הרוחני במבצע ו/או בתכנים הכלולים בו שייכות להחברה ואין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם או לשמור ברשות המשתתף כל חלק מן הנ"ל. מובהר בזאת, כי למעט הקבוע בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל, אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו, צליל, קוד מקור, קוד יעד, תוכנה, תוכן או בכל זכות אחרת של החברה מבלי לקבל הסכמתן לכך מראש ובכתב. 
  7. עובדי החברה אינם רשאים להשתתף במבצע. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" - אבא, אמא, אח, אחות,בן-זוג, בן, בת.
  8. yes אינה צד למבצע זה, ולא תהיה אחראית לכל הקשור במבצע זה לרבות ההשתתפות בו, תנאי המבצע, בחירת הזוכים וכל הקשור באספקת הפרס וההתנהלות מול המשתתפים ו/או הזוכים. 
  9. לבירורים ושאלות ניתן לפנות ל  merav@imaginemedia.co.il
 
שינוי גודל גופנים