תקנון

pandaadmin | 28 פברואר 2019
 

תקנון מבצע  "שבוע האופנה"

 

 • הגדרות

 

חברת אימג'ין מדיה קידס בע"מ (להלן: "אימג'ין") וערוץ האופנה הישראלי (להלן: "הערוץ") מקיימים מבצע נושא פרסים בעמוד האינסטגרם של הערוץ (להלן: "אתר המבצע") שתנאי ההשתתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן: "המבצע"). 

 

 • פרשנות

 

2.1    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.

2.2.    בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

2.3.    החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

2.4.    מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף המחשבים, האינטרנט והסלולר.

 

 

 • תקופת המבצע

 

3.1.    המבצע יחל בתאריך  1.3.2019 בשעה 08:00  וימשך עד ליום ה- 9.3.2019 בשעה 19:00 (להלן: "תקופת המבצע").

3.2 אימג'ין לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה למבצע לאחר סיומה של תקופת המבצע, לרבות בגין קישוריות למבצע שתופענה באתר המבצע, בעמודי אינסטגרם אחרים של או בכל אתר אינטרנט אחר לאחר תקופת המבצע.

3.3 אימג'ין שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת המבצע, להקדימו ו/או להאריכו, וזאת מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, בכל עת, באמצעות הודעה שתפרסם באתר המבצע, ולא תישמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בעניין זה.

 

 

 • כללי המבצע, תנאי ההשתתפות בו והפרסים

 

  1.  במהלך תקופת המבצע אתר המבצע יזמין את חבריו  לספר מיהו מעצב האופנה הישראלי האהוב עליו, לענות על שאלה הקשורה לעולם האופנה הישראלי, ולתייג חבר/ה אותו ישמחו לקחת איתם לשבוע האופנה.
  2. על מנת לזכות בפרס,  משתתף העומד בתנאים המפורטים בסעיף 4.3 להלן, צריך לעשות עוקב לעמוד האינסטגרם של ערוץ האופנה הישראלי ולהגיב בתגובות לפוסט הקורא למבצע כאמור.
  3. לצורך מבצע זה ייחשב כמשתתף כל אדם אשר עמד בכל התנאים הבאים במצטבר ("משתתף"); (1) עשה עוקב לעמוד האינסטגרם של ערוץ האופנה הישראלי, (2) פעל בהתאם להוראות המצויות באתר המבצע ובתקנון זה. (3) המשתתף מנוי במסגרת שידורי HOT ו/או yes על חבילת ערוצי הסטייל הכוללת את ערוץ האופנה הישראלי ואת ערוץ DIY.  
  4. המשתתפים ימוספרו באופן שהמשיב הראשון הוא מס' 1, המשיב שלאחריו הוא מס' 2 וכך הלאה.

 

  1. בתום תקופת המבצע, כלומר ביום 9.3.2019 בשעה 19:00 (להלן: "מועד הבדיקה"), צוות השופטים אשר ייבחר על פי שיקול דעתה הבלעדי של אימג'ין מבין עובדי הערוץ (להלן: "צוות השופטים") ישלוף את רשימת כל המשתתפים שהשיבו על השאלה בתשובה נכונה, הם ימוספרו בהתאם לרשימה האמורה בסעיף 4.4, כאשר מרשימה זו יושמטו המשתתפים שלא השיבו נכונה, ומתוכם ייבחרו חמשת (5) המשתתפים החציוניים.
   כדי לקבוע מי הם 5 המשתתפים שנמצאים בטווח האמור, יופחת המספר 5 ממספר כלל המשתתפים שהשיבו נכונה (להלן – "מספר הביניים"), והמשתתף ממנו יתחיל הטווח של חמשת הזוכים הינו בעל המספר הסידורי המתקבל מן התוצאה הבאה: כאשר מספר המשתתפים הינו זוגי: מספר הביניים לחלק לשתיים+ 1, וכאשר מספר המשתתפים הינו אי זוגי: מספר הביניים לחלק לשתיים+0.5.
   כלומר: אם ישיבו נכונה, לדוגמא, 180 משתתפים, מספר הביניים הוא 175 (180-5) ו- 5 הזוכים הם 5 המשתתפים בטווח שבין 88 ל-92. [175/2+0.5 =88] .
   אם ישיבו נכונה, לדוגמא, 201 משתתפים, מספר הביניים הוא 196 (201-5) ו-5 הזוכים הם 5 המשתתפים בטווח שבין 99 ל-103.  [196/2+1=99].
  2. החלטת צוות השופטים לגבי הזוכים תהא סופית, ללא צורך בנימוק ההחלטה. למשתתפים ו/או למי מטעמם לא תהא כל זכות ערעור, טענה דרישה או תביעה על החלטה זו.  
  3. כל משתתף יכול לזכות פעם אחת בלבד.

 

 • הפרסים וכללי הזכייה בהם

 

5.1.   הפרס לכל אחד מן הזוכים יהא כרטיס כניסה זוגי לשבוע האופנה הישראלי שייערך בין 10.03.19 ל- 13.03.19 ב- האנגר 11, נמל תל אביב, תל אביב.

         במידה ומסיבה כלשהי תבוטל זכייתו של הזוכה, תהא החברה רשאית להעביר את הפרס לזוכה אחר שנבחר על ידה. החברה רשאית להציע באמצעות חברה מסחרית כלשהי, פרסים חלופיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. על כן, המשתתפים ו/או הזוכים מוותרים על כל טענה כלפי החברה ו/או הערוץ ו/או מי מטעמם בעניין זה.

5.2.    מובהר בזאת, כי האחריות הבלעדית על הקלדת ו/או שליחת הפרטים האישיים, באמצעותם ניתן לאתר את הזוכים כאמור בתקנון זה, חלה על הזוכים עצמם ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אימג'ין ו/או מי מטעמה בעניין זה.

5.3.    הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשעבוד, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. על אף האמור, אימג'ין תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסכים לשינוי בזהות מממש הפרס, לפי בקשתו של הזוכה.

5.4.    למען הסר ספק מובהר בזה, כי הזכייה בפרסים כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של הזוכה או בקשר למימוש הפרס, לרבות הוצאות מיוחדות בגין מגבלות של הזוכה וכיו"ב, יחולו על הזוכה עצמו בלבד.

5.5.    אימג'ין שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרסים ו/או להציע פרסים חלופיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.6.    אימג'ין תהיה רשאית לפרסם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את שמו ופרטיו, לרבות תמונתו, של כל זוכה באמצעי התקשורת כפי שתמצא לנכון, ועצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמתם של המשתתפים ו/או הזוכים לפרסום כאמור. אימג'ין שומרת לעצמה את הזכות להתנות את קבלת הפרס בהסכמה של הזוכה לפרסום פרטיו כזוכה כאמור.

5.7   ההשתתפות במבצע וזכייתו של המשתתף בפרס עשוייה להיות מסוקרת באמצעי תקשורת שונים, לרבות אך לא רק לצורך קידומם של אימג'ין ו/או הערוץ. בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף את הסכמתו לסיקור זכייתו בכל מדיה כפי שאימג'ין תמצא לנכון.  

5.9 מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, אימג'ין שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה בפרס אם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יש בהתנהלות הזוכה משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין.

 

 • כללי

 

6.1.     תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות במבצע, מהוה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

6.2 אימג'ין ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במבצע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או באתר המבצע, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטת אימג'ין ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו אף משתתף בכל סעד ו/או זכות, למעט כאמור במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהיה אימג'ין רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המבצע, לשנות את כמות הפרסים ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע ותחייב כל אדם ו/או משתתף במבצע. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתף כלשהו במבצע, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט אימג'ין עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי אימג'ין אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות כל הוצאה, אבדן, הפסד וכיו"ב, שיגרמו לאדם כלשהו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לרבות למשתתף כלשהו במבצע, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש במבצע ו/או עקב הפעולות שתנקוט אימג'ין כאמור.

 

 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר, כי במידה ומסיבה כלשהי (לרבות כשלים טכניים ואחרים אשר אינם בשליטת המשתתף) לא יקלטו פרטי הזוכה ו/או התשובות ו/או בשל תקלה טכנית יוכרז משתתף שעל פי תנאי תקנון זה לא היה אמור להיות מוכרז כזוכה במבצע כזוכה או תימסר לו בשגגה הודעה כי זכה ("הזוכה השגוי"), כי אז לאימג'ין אין ולא תהא כל אחריות ו/או חובה כלפי הזוכה ו/או הזוכה השגוי ו/או כל משתתף במבצע ו/או כל אדם אחר ולא תעמוד למי מהם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי אימג'ין בקשר לכך.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות במבצע הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות במבצע, וכי בכל מקרה ההשתתפות במבצע לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם המבצע, ניהולו, תוצאותיו ו/או כל הכרוך בו.
 • המשתתף במבצע מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, לרבות מערכות התקשורת, המחשוב והרישום, מערכות אלו הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר קליטת הפרטים במערכות הרלוונטיות ו/או שיבוש בתשובות לשאלות ו/או בקליטת מועד ההשתתפות של כל משתתף.
 • כל משתתף במבצע מצהיר בזאת כלפי אימג'ין באופן בלתי חוזר כי אין לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אימג'ין בכל הקשור במישרין או בעקיפין במבצע. ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או הזוכה ואימג'ין ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית כלפי המשתתף ו/או הזוכה לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אובדן ו/או הוצאה אשר ייגרם למשתתף ו/או הזוכה ו/או למי מטעמם, בקשר ישיר או עקיף עם המבצע.
 • הזכייה  בפרס הינה באחריותו הבלעדית של הזוכה ואימג'ין לא תשא בכל אחריות בקשר לפרס, לרבות טיבו, איכותו, ולכל נזק העלול להיגרם לזוכה שיקבל אותו ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי בקשר עם הפרס ו/או מימושו. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי אימג'ין בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה שתגרם לו במישרין ו/או בעקיפין עם הפרס ו/או מימוש הפרס.
 • כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות הקניין הרוחני במבצע ו/או בתכנים הכלולים בו שייכות לאימג'ין ואין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם או לשמור ברשות המשתתף כל חלק מן הנ"ל. מובהר בזאת, כי למעט הקבוע בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל, אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו, צליל, קוד מקור, קוד יעד, תוכנה, תוכן או בכל זכות אחרת של אימג'ין מבלי לקבל הסכמתן לכך מראש ובכתב. 
 • עובדי אימג'ין אינם רשאים להשתתף במבצע. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" – אבא, אמא, אח, אחות,בן-זוג, בן, בת.
 • לבירורים ושאלות ניתן לפנות למרב לרנר 3-94483830

 

 

שינוי גודל גופנים